fbpx

Definities
1. Foodset: Foodset, gevestigd te Groningen.
2. Klant: degene met wie Foodset een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Foodset en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Foodset.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen
1. Alle prijzen die Foodset hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Foodset hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Foodset ten allen tijde wijzigen.
3. Foodset heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen
4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Foodset prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
5. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Foodset op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Foodset gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Foodset.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Foodset zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Foodset, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Foodset te betalen.

 

Verrekening
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Foodset te verrekenen met een vordering op Foodset.

 

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Foodset enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst
1. Foodset voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Foodset heeft het recht om de overeengekomen diesverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en na betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijk van de klant dat Foodset tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Foodset tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdige en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Foodset.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Foodset redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en ren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Foodset en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Opzegging overeenkomst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Vrijwaring
1. De klant vrijwaart Foodset tegen alle aansparken van derden die verband houden met de door Foodset geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten
1. De klant dient een door Foodset geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoord een geleverd product of een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Foodset daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Foodset uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat Foodset in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op de lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Foodset gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Fooset.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Foodset ook daadwerkelijk en tijdig bereikt.

 

Aansprakelijkheid Foodset
1. Foodset is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Foodset aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Foodset is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste bespringen of schade aan derden.
4. Indien Foodset aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomsten en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn
1. Elk recht van de klant p schadevergoeding van Foodset vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Foodset toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Foodset niet blijven of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Foodset in verzuim is.
3. Foodset heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Foodset kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond heven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Foodset in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Foodset kan worden toegerekend in een van de wil van Foodset onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Foodset kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Foodset 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Foodset er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdag heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Foodset is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen in tijdig en onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden
1. Foodset is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Foodset zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Foodset.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Foodset bij het opstelling van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Foodset is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingen anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 19 april 2020.